Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

Ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα ECO-LABEL
Επέκταση της οικολογικής πιστοποίησης σε προϊόντα, υπηρεσίες και κτίρια !

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε στις αρχές Απριλίου 2009 την πρόταση κανονισμού για το κοινοτικό οικολογικό σήμα Εco-label. Το σήμα, που θεσπίστηκε το 1992 (αποδίδεται ως ένα άνθος), είναι προαιρετικό και απονέμεται σε εκείνα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις βάσει περιβαλλοντικών κριτηρίων σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.

Το οικολογικό σήμα απονέμεται από το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.U.E.B.) και υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.).

Στο Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης συμμετέχουν εκπρόσωποι της βιομηχανίας, περιβαλλοντικών οργανώσεων και οργανώσεων καταναλωτών. Όλα τα προϊόντα που φέρουν το σήμα Εco-label έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ως προς τη συμμόρφωσή τους με αυστηρά οικολογικά κριτήρια και κριτήρια επίδοσης.

Έως σήμερα 23 διαφορετικές ομάδες προϊόντων έχουν πιστοποιηθεί, ενώ έχουν ήδη χορηγηθεί περισσότερες από 250 άδειες για εκατοντάδες προϊόντα.

Αρμόδιος φορέας χορήγησης του σήματος στην Ελλάδα είναι το Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (Α.Σ.Α.Ο.Σ.). Η απλοποίηση του σήματος, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αξιοπιστίας του και την αύξηση της αναγνωρισιμότητάς του, αναμένεται αφενός να κατευθύνουν τους καταναλωτές σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες και αφετέρου να ωθήσουν τους παραγωγούς ή τους παρόχους υπηρεσιών στην απόκτηση του σήματος.

Τα κριτήρια χορήγησης οικολογικού σήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό που αναμένεται, θα είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένα και θα λαμβάνουν υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής και όλες τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να έχει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία. Βάσει της συμφωνίας που επιτεύχθηκε, τα κριτήρια θα καθορίζονται για κάθε κατηγορία προϊόντων ξεχωριστά μέσα σε διάστημα εννέα μηνών από την έναρξη των διαβουλεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης της Ε.Ε.
Ιδιαίτερη κινητικότητα παρουσιάζεται στην προώθηση του Εco-label στα κτίρια, τα οποία αφενός αποτελούν ένα σύνολο προϊόντων και αφετέρου λειτουργούν ως μια σημαντικής αξίας υπηρεσία για τους ενοίκους τους.

Η ενεργειακή αποδοτικότητα ενός κτιρίου και κατ’ επέκταση η περιβαλλοντική του συμπεριφορά (συστήματα και υλικά), σε συνδυασμό με την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης στους εσωτερικούς χώρους, αποτελούν τους κύριους άξονες επάνω στους οποίους κινείται η προσπάθεια αυτή.

Το μέτρο αφορά τόσο στα υφιστάμενα όσο και στα νεόδμητα κτίρια και έχει ως στόχο την πιστοποίηση των κτιρίων με ένα ευρωπαϊκό καθολικής αποδοχής σήμα, όπως ήδη συμβαίνει στη Μ. Βρετανία (B.R.E.E.A.M.) και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (L.E.E.D.). Στην κατεύθυνση αυτή εξετάζονται οι υπάρχοντες κανονισμοί και τα πρότυπα της Ε.Ε. και η εναρμόνισή τους με τα κριτήρια που θέτει το Συμβούλιο Οικολογικής Σήμανσης για το Εco-label.

Ταυτόχρονα, τα διάφορα κρατικά πιστοποιητικά ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων εξετάζονται, προκειμένου να αποτελέσουν όχημα για την ανάπτυξη των ειδικών κριτηρίων Εco-label.

Σημαντικό ρόλο φαίνεται ότι θα διαδραματίσει η εμπειρία των σκανδιναβικών χωρών (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία, Φινλανδία και Ισλανδία), οι οποίες είχαν υιοθετήσει ένα κοινής αποδοχής σήμα πιστοποίησης κτιρίων, το σκανδιναβικό κύκνο (Nordic Swan).

Παρά το μικρό αριθμό χωρών που συμμετέχουν στο Nordic Swan και την υψηλή εγγύτητα που παρουσιάζουν οι απαιτήσεις για βιοκλιματικά σπίτια σε αυτές (παρόμοιες κλιματικές και κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες), χρειάστηκε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να καταλήξουν σε ένα αρχικό σχέδιο κριτηρίων. Μάλιστα, το Nordic Swan αφορά μόνο σε μικρές συμβατικές κατοικίες.

Για τους παραπάνω λόγους, δεν είναι λίγοι αυτοί που προτείνουν το Εco-label για κτίρια μια καταρχήν συμφωνία σε βασικές γραμμές και κριτήρια, με προοπτική σταδιακής επέκτασής τους.

Υπ’ αυτή την έννοια δεν είναι απίθανο αρχικά να καλύπτεται ένα μέρος των κτιριακών κατασκευών.

Αντίστοιχοι προβληματισμοί υπάρχουν και για την πιθανή διάκριση των κριτηρίων για νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια, καθώς και σχετικά με το μέγεθός τους (μικρά και μεγάλα σε εμβαδό κάτοψης και όγκο κτίρια). Πάντως, πιθανότερη φέρεται να είναι η υιοθέτηση διαφορετικών κριτηρίων για διαφορετικούς τύπους κτιρίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου