Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2002/91/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Σύμφωνα με τις μελέτες αξιολόγησης της εφαρμογής της Οδηγίας 2002/91 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναδεικνύεται ότι παρά τις δράσεις που έχουν ήδη αναληφθεί στον κτιριακό τομέα, εξακολουθεί ακόμη να μην αξιοποιείται ένα τεράστιο και οικονομικώς συμφέρον δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτό οφείλεται στην πολυπλοκότητα του τομέα και στην ύπαρξη αδυναμιών στην αγορά (παραδείγματος χάριν, ατελής εσωτερίκευση των εξωτερικών στοιχείων κόστους στις τιμές της ενέργειας, προβλήματα ενοικιαστών-ιδιοκτητών, ατελής ενημέρωση, και περιορισμένη υιοθέτηση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών), αλλά επίσης και σε περιορισμούς που προήλθαν από διατυπώσεις της ισχύουσας Οδηγίας Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και περιορισμένες φιλοδοξίες όσον αφορά στην εφαρμογή της.

Για τους παραπάνω λόγους η Ε. Επιτροπή έκρινε ότι η μεγαλύτερη συμβολή στην επίτευξη των πολιτικών στόχων της Οδηγίας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την αναθεώρησή της. Δηλαδή με τροποποιήσεις των υφιστάμενων διατάξεων οι οποίες διατηρούν τις αρχές και την ουσία των διατάξεων, αλλά βελτιώνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητά τους. Αυτό θα διευκολύνει την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και την κατανόηση των προτεινόμενων τροποποιήσεων. Συγχρόνως, θα αξιοποιηθεί ένα μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων και των σχετικών οφελών.

Η αλλαγή του κλίματος, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η προστασία του περιβάλλοντος είναι προκλήσεις που απαιτούν συντονισμένη δράση σε επίπεδο ΕΕ.

Ο βαθμός της ενεργειακής απόδοσης παρέχει ένα μέρος της λύσης σε αυτά τα προβλήματα και τα μέσα στον λόγω τομέα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί σε επίπεδο ΕΕ αντικατοπτρίζουν αυτή την ανάγκη για ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο.

Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το ήμισυ περίπου των εκπομπών CO2 που δεν καλύπτονται από το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών και έχει σημαντικές δυνατότητες μείωσης του CO2 με μηδενικό ή χαμηλό κόστος μείωσης. Οι ιδιαιτερότητες του κτιριακού τομέα περιορίζουν την έκταση των οφελών από την ενεργειακή απόδοση, και τα προϊόντα δομικών κατασκευών, οι συσκευές και οι σχετικές με τα κτίρια υπηρεσίες αποτελούν σημαντικό μέρος της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ.

Επιπροσθέτως, με την αυξανόμενη κινητικότητα των ατόμων και με πολλές επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ, παρόμοια μέτρα θα μείωναν το διοικητικό φόρτο προς όφελός τους.

Ως εκ τούτου, οι στόχοι όσον αφορά τον βαθμό ενεργειακής απόδοσης δεν μπορούν να επιτευχθούν σε ικανοποιητικό βαθμό μόνο από τα κράτη μέλη και είναι αναγκαία η ανάληψη δράσης σε κοινοτικό επίπεδο προκειμένου να διευκολυνθεί και να ενισχυθεί η ανάληψη δράσεων σε εθνικό επίπεδο.

Στο παραπάνω πλαίσιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε και ήδη συζητείται στο Συμβούλιο ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ της Οδηγίας 2002/91

ΚΑΙ ΝΑ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ - ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΗΔΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ...

Στόχος της αναδιατύπωσης της οδηγίας, μεταξύ άλλων, είναι:

- Η αποσαφήνιση και απλοποίηση ορισμένων διατάξεων, η επέκταση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας, η ενίσχυση ορισμένων διατάξεών της ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες και η απόδοση ηγετικού ρόλου στον δημόσιο τομέα....

– Η ενίσχυση των διατάξεων για τα πιστοποιητικά ενεργειακών επιδόσεων, τις επιθεωρήσεις συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, τις απαιτήσεις για ενεργειακές επιδόσεις, την πληροφόρηση και τους ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες,

– Η παροχή, στα κράτη μέλη και στους ενδιαφερόμενους, μέσου υπολογισμού επιδόσεων αναφοράς που επιτρέπει να συγκρίνονται οι ελάχιστες επιδιωκόμενες ενεργειακές επιδόσεις που έχουν θεσπιστεί σε εθνικό/περιφερειακό επίπεδο με τα βέλτιστα επίπεδα από πλευράς κόστους,

– Η ώθηση των κρατών μελών να καταρτίσουν πλαίσια για μεγαλύτερη διείσδυση, στην αγορά, κτηρίων με χαμηλή ή μηδενική κατανάλωση ενέργειας ή εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα,

Εκτός των άλλων αναδιατυπώνονται οι απαιτήσεις που σχετίζονται με την Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακών επιδόσεων προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά παρέχονται κάθε φορά που πραγματοποιείται συναλλαγή επί ακινήτων και ο υποψήφιος αγοραστής ή ενοικιαστής πληροφορείται τις ενεργειακές επιδόσεις του κτηρίου (ή τμημάτων του) σε πρώιμο στάδιο (δηλ. στις αγγελίες πώλησης/ενοικίασης).

Εισάγεται απαίτηση σύμφωνα με την οποία, εάν η συνολική χρήσιμη επιφάνεια άνω των 250 m2 χρησιμοποιείται από δημόσιες αρχές, πρέπει να εκδοθεί πιστοποιητικό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2010...

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΔΩ: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0780:EN:NOT

Συμπεράσματα

Η αναθεώρηση της οδηγίας είναι πιθανό να επιφέρει σημαντικές θετικές επιπτώσεις. Κυρίως θα επιτρέψει να αξιοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος τους εναπομείναντος δυναμικού στον τομέα των κτηρίων και θα συμβάλλει στην πραγμάτωση του πλήρους δυναμικού της ισχύουσας Οδηγίας. Αυτό θα δημιουργήσει επίσης ένα απλουστευμένο και βελτιωμένο πλαίσιο για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ελάχιστη συνολική επίπτωση των πλέον επωφελών επιλογών για τις οποίες κατέστη δυνατή η ποσοτικοποίηση είναι:

– έως το 2020 εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 60 – 80 εκατ. τόνων ισοδυνάμου πετρελαίου ετησίως, δηλαδή μείωση κατά 5-6% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας της ΕΕ το 2020•
– έως το 2020 μείωση των εκπομπών CO2 της τάξης των 160 έως 210 εκατ. τόνων ετησίως, δηλαδή μείωση 4-5% των συνολικών εκπομπών CO2 της ΕΕ το 2020•
– 280.000 (έως 450.000) πιθανές νέες θέσεις απασχόλησης έως το 2020, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα, στον κλάδο των πιστοποιητών και των ελεγκτών στον τομέα της ενέργειας και στον κλάδο των επιθεωρητών συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

Οι απαιτήσεις επένδυσης και το διοικητικό κόστος των μέτρων αναλύθηκαν και είναι σχετικά χαμηλά εν συγκρίσει με τα οφέλη και τις αποδόσεις. Παραδείγματος χάριν, σε κοινοτικό επίπεδο, η κατάργηση του ορίου των 1.000 m2 θα οδηγούσε σε πρόσθετο κόστος κεφαλαίου 8 δισεκ. ευρώ ετησίως, αλλά θα επέφερε εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας ύψους 25 δισεκ. ευρώ ετησίως έως το 2020 και, συνεπώς, θα δημιουργούσε αρνητικό κόστος μείωσης του CO2.

Οι επενδυτικές ανάγκες διαφέρουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη ανάλογα με τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, την αρχική κατάσταση του ακινήτου και το είδος των ανακαινίσεων που πρέπει να γίνουν. Δεν κατανέμονται εξίσου μεταξύ των πολιτών της ΕΕ, δηλαδή όσοι προβούν σε ανακαινίσεις μεγάλης κλίμακας των κτηρίων τους ή σε συναλλαγές επί ακινήτων θα επιβαρυνθούν με πρόσθετες δαπάνες.

Ωστόσο, με τις υψηλές τιμές του πετρελαίου οι εν λόγω αρχικές επενδύσεις θα έχουν ελκυστικές αποδόσεις.

Τα συνολικά οφέλη για την κοινωνία από πλευράς μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και, συνεπώς, μείωσης των εκπομπών CO2 και της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ειδικά σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι θετικές επιπτώσεις στην υγεία και στην παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού υπερβαίνουν κατά πολύ το κόστος των αναλυθέντων μέτρων.

1 σχόλιο:

  1. Συγχαρητήρια για το άρθρο. Φανταστείτε την ανάγκη εφαρμογής των μέτρων αυτών και τα οφέλη από χρήσεις όχι μόνο ενεργοβόρες αλλά εύκολα "επιδιορθώσιμες" όπως ο χώρος του retail από απλά μικρά μαγαζιά έως super markets & mall, σε ξενοδοχεία (οι μεγάλες ακυσίδες έχουν ήδη φροντίσει) κλπ. Ας ελπίσουμε να δούμε το φώς...

    ΑπάντησηΔιαγραφή