Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2009

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ


Τα κτίρια αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό κλάδο για την ελληνική οικονομία. Το σύνολο της εγχώριας κατασκευαστικής δραστηριότητας (δημόσιας και ιδιωτικής), σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του ινστιτούτο οικοδομικών κατασκευών, για το 2002 ανήλθε σε 12,180 δις ευρώ, ενώ το 2003 εκτιμάται ότι ήταν 13,638 δις ευρώ, σημειώνοντας ρυθμό ανάπτυξης περί το 12,05% για το 2003/2002.

Τα κτίρια στην Ελλάδα αντιπροσωπεύουν περίπου το 36% της συνολικής τελικής ζήτησης ενέργειας, ενώ, κατά την περίοδο 2000–2005, αύξησαν την ενεργειακή τους κατανάλωση κατά 24%, φθάνοντας τα 8,54 MToe, μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην Ευρώπη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει αφενός την σπουδαιότητα του κτιριακού τομέα στο όλο ενεργειακό ισοζύγιο και αφετέρου το τεράστιο δυναμικό (περιθώριο) μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης τους και βελτίωσης των ενεργειακών τους επιδόσεων.

Η ελλιπής προστασία των υπαρχόντων κτιρίων από το εξωτερικό περιβάλλον, ο συνήθως μη ορθόδοξος σχεδιασμός των νέων κτιρίων σαν συνέπεια μιας περιβαλλοντικά αποκομμένης αρχιτεκτονικής αντίληψης που αγνοεί τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, και η μέχρι σήμερα έλλειψη σύγχρονης νομοθεσίας για την ενεργειακή και περιβαλλοντική προστασία των κτιρίων, έχουν σαν αποτέλεσμα :

• την ασφυκτική διόγκωση του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας,

• τη συμπίεση οικονομικά και κοινωνικά των χαμηλών εισοδηματικών τάξεων,

• την αύξηση της ενεργειακής ένδειας της χώρας,

• ενώ τίθενται σε κίνδυνο οι διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για το περιβάλλον, όπως η συμφωνία του Κυότο, η Οδηγία 2002/91/ΕΚ (EPBD, 2003) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ενεργειακές Επιδόσεις των Κτιρίων ("Energy Performance of Buildings Directive", EPBD),

Είναι προφανές ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητούμενα της ενεργειακής πολίτικης της χώρας είναι η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των υφισταμένων κτιρίων. Το ζητούμενο αυτό είναι και πρωταρχικός στόχος της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων αλλά και της μεταφοράς της στην εθνική νομοθεσία με τον νόμο Ν3661/08 για τα «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».

To παρόν έργο στοχεύει στην εφαρμογή κυρίως βραχυπρόθεσμων, αλλά και μεσοπρόθεσμων ή μακροπρόθεσμων παρεμβάσεων στον οικιακό τομέα που θα αποφέρουν σημαντική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενεργείας στον κτιριακό τομέα, μείωση του ηλεκτρικού φορτίου αιχμής και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών όσο και σε επίπεδο εθνικής οικονομίας.

To έργο υπακούει σε μία διπλή λογική:

Α) Προέχει η υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργειακή απόδοση και

Β) Προέχει η αναβάθμιση εκείνων των κτιρίων που έχουν τη χειρότερη ενεργειακή συμπεριφορά.

Η στρατηγική αυτή εξυπηρετεί δύο σκοπιμότητες: Αφενός να μειώσει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, και στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, την ενεργειακή σπατάλη (και άρα και την εκπομπή ρύπων) σε εθνικό επίπεδο, αφετέρου να βελτιώσει άμεσα την ποιότητα διαβίωσης και εργασίας των περισσότερο πληττόμενων συμπολιτών μας. Με αυτό το σκεπτικό μπορεί να προτάσσονται παρεμβάσεις που ενδεχομένως να έχουν μεγαλύτερο οικονομικό κόστος ή μικρότερη χρηματοοικονομική απόδοση. Επιτυγχάνεται, όμως, το συνολικά βέλτιστο οικονομικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά αποτέλεσμα.

Χαρακτηριστικά του Προγράμματος

· Το πρόγραμμα αναφέρεται κατοικίες κατασκευασμένες πριν από το 1980 που κατοικούνται από οικογένειες με συνολικό ετήσιο εισόδημα μικρότερο από 25000 ευρώ ή το εκάστοτε αφορολόγητο όριο, όπως κάθε φορά ορίζεται και ισχύει.

· Tο έργο αφορά την εφαρμογή στοχευόμενων βραχυπρόθεσμων δράσεων εξοικονόμησης ενεργείας για τα κτίρια αυτά και εντοπίζεται : στην τοποθέτηση μόνωσης, την τοποθέτηση κουφωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την αντικατάσταση των καυστήρων – λεβήτων με αντίστοιχα συστήματα υψηλής απόδοσης καθώς και την χρήση ηλιακών θερμικών συστημάτων ζεστού νερού καθώς και ανακλαστικών χρωμάτων για το εξωτερικό κέλυφος.

· Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση που αποτελείται από τις εξής επιμέρους μέτρα:

1.Δημιουργία και εκπόνηση εθελοντικών και καταστατικών συμφωνιών μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

2.Παροχή οικονομικών κινήτρων για τους πολίτες.

3.Παροχή χρηματοδότησης από τον κρατικό μηχανισμό.

4.Παροχή ελκυστικών στεγαστικών δανείων από τις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας.

· Η όλη Δράση βασίζεται στις Συμφωνίες μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και ενισχύεται χρηματοοικονομικά από τους από τους βασικούς πυλώνες της που είναι:

(α) η Πολιτεία, (β) η Βιομηχανία, (γ) οι τεχνικοί και οι εγκαταστάτες , (δ) οι Τράπεζες (ε) οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών και (στ) οι πολίτες.

· Οι εθελοντικές και καταστατικές συμφωνίες με την βιομηχανία και τις εμπορικές επιχειρήσεις οφείλουν να ορίσουν σταθερή μειωμένη τιμή των προσφερόμενων προϊόντων προς εγκατάσταση εγγυημένη από τους βιομηχανικούς και εμπορικούς φορείς που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα

· Τα προϊόντα που θα προκριθούν προς εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν εγκεκριμένη πιστοποίηση και να παρουσιάζουν υψηλή ενεργειακή απόδοση σύμφωνα με όρια που θα τεθούν

· Η ποιότητα των τελικά εγκατεστημένων προϊόντων θα αποτελεί ευθύνη των συμμετεχόντων βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, ενώ θα υπάρχουν δειγματοληπτικοί έλεγχοι από εξειδικευμένα εργαστήρια. Στην περίπτωση όπου διαπιστωθούν αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα, θα αποκλείονται οι εμπλεκόμενες εταιρίες από την επομένη φάση και θα επιβάλλονται ποινές

· Η αρχική αλλά και η τελική ενεργειακή κατανάλωση των κατοικιών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα ελέγχεται απο ενεργειακούς επιθεωρητές ώστε να διαπιστώνεται η εξοικονόμηση ενεργείας που επιτυγχάνεται.

· Οι δράσεις θα σχεδιάζονται και θα προτείνονται σε ολοκληρωμένη τεχνική μορφή από τους ιδιοκτήτες των κατοικιών και οι αιτήσεις θα συλλέγονται μέσω των τοπικών KEΠ.

· Η όλη συμμέτοχη του κράτους υπολογίζεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθούν δράσεις έως την εξάντληση του κεφαλαίου αυτού

· Το ποσοστό της χρηματοδότησης κάθε επιλεγόμενου έργου υπολογίζεται να κυμαίνεται από 30-50 % ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του έργου (περισσότερα: http://www.pomida.gr/loipa/energy-saving/actionplan.html)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου