Δευτέρα, 27 Απριλίου 2009

Τροποποίηση της Οδηγίας 2002/91 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

Προς Κτίρα Μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα!

Ενώ στην χώρα μας δεν έχουμε - έως τώρα - εφαρμόσει καμία από τις προγενέστερες οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Οδηγία 93/76/ΕΟΚ και 2002/91/ΕΚ) η Ευρωπαϊκή Ένωση ενέκρινε ήδη τροποποίηση η οποία ψηφίστηκε και από το ΕυρωπαΪκό Κοινοβούλιο.

Η νέα Οδηγία οδεύει προς δημοσίευση σε Φύλλο Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σύμφωνα με ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Στρασβούργο, 23 Απριλίου 2009 φαίνεται ότι οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφορικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων, είναι πολύ φιλόδοξες και ελπιδοφόρες!

Πρόκειται για τροποποίηση - αναδιατύπωση της αρχικής Οδηγίας 2002/91/ΕΚ με πρωταρχικός στόχο την θεραπεία των αδυναμιών που προέκυψαν από την μέχρι τώρα εφαρμογή της οδηγίας.

Το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι αναμφίβολα πιο φιλόδοξο από την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το γεγονός φανερώνει ότι έχουμε συνειδητοποιήσει πλέον την ανάγκη για περισσότερη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω και της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων, καθώς ο τομέας των κτιρίων ευθύνεται για το 40% περίπου της συνολικής τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2 στην ΕΕ.

Οι απαιτήσεις για επενδύσεις και το διοικητικό κόστος είναι σχετικά χαμηλά σε σχέση με το όφελος και τα κέρδη, που θα αποκομίσουμε αν καταφύγουμε στην αξιοποίηση όλου του ανεκμετάλλευτου δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας από τα κτίρια.

Η έκθεση του Ε.Κ. ορίζει ως "κτίρια μηδενικής ενέργειας" τα κτίρια, των οποίων η ετήσια πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας είναι ίση ή μικρότερη της ενέργειας που παράγουν τα κτίρια αυτά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα. Έτσι ενδυναμώνεται και η οικονομική στήριξη για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας.

Το σημαντικό επίσης είναι ότι η Επιτροπή καλείται να προτείνει, μέχρι τον Ιούνιο του 2010, επιπλέον οικονομικά εργαλεία, όπως μειώσεις ΦΠΑ για αγαθά και υπηρεσίες που συνδέονται με την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις ανανεώσιμες πηγές, σύσταση ενός Ταμείου Ενεργειακής Αποδοτικότητας, αύξηση του ποσού που διατίθεται για την ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο και χρήση κοινοτικών πόρων για τη στήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, ενημερωτικών εκστρατειών και κατάρτισης σε θέματα ενεργειακής απόδοσης.

Σημειώνεται ότι το Ε.Κ επιδιώκει την ενεργειακή αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, τα οποία ανακαινίζονται εκτενώς, δηλαδή των κτιρίων όπου είτε ανακαινίζεται το 25% της επιφάνειας τους, είτε το κόστος της ανακαίνισης τους ξεπερνά το 20% της αξίας τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο δε δέχτηκε να εξαιρούνται οι κατοικίες, που χρησιμοποιούνται για λιγότερο από τέσσερις μήνες το χρόνο, από τις ελάχιστες προϋποθέσεις ενεργειακής αποδοτικότητας. (όπως αυτό συμβαίνει σήμερα με το νόμο 3661/08-ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2002/91)

Τέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει πλέον να εξασφαλίζουν και την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών (smart meters) στα νέα κτίρια και στα κτίρια που ανακαινίζονται εκτενώς. Οι έξυπνοι μετρητές θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να ενημερώνονται οποιαδήποτε χρονική στιγμή για την ποσότητα και το είδος της ενέργειας που καταναλώνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου