Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

Οδηγίες χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Ενεργειακών επιθεωρήσεων

http://www.buildingcert.gr/ & http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR


ΟΛΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ - ΕΝΑ ΠΡΟΣ ΕΝΑ - ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ https://www.buildingcert.gr/manual_new.pdf

ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ

Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων

Η σελίδα www.buildingcert.gr φιλοξενεί το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, καθώς και το Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων, όπως ορίζονται στο Π.Δ. «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών εγγράφονται με αύξοντα Αριθμό Μητρώου οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές στους οποίους έχει χορηγηθεί προσωρινή Άδεια Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές:

(α) τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και τα αντίστοιχα έντυπα ενεργειακής επιθεώρησης κτιρίων,

(β) οι εκθέσεις επιθεώρησης λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων και

(γ) οι εκθέσεις επιθεώρησης εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων.

Προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές μπορούν να γίνουν Διπλωματούχοι Μηχανικοί, Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικοί που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τουλάχιστον δεκαετή αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και επιστημονική εμπειρία, σε θέματα μελέτης ή/και επίβλεψης ή/και κατασκευής κτιρίων ή/και συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή/και ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων και ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή/και ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών:

(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων

(β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Λεβήτων και Εγκαταστάσεων θέρμανσης

(γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Εγκαταστάσεων Κλιματισμού

Τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα που έχουν ως μέλος, εταίρο ή υπάλληλό τους ενεργειακό επιθεωρητή.

Βρείτε τους επιθεωρητές που έχουν δηλώσει ότι δραστηριοποιούνται στο νομό που επιλέγετε: https://www.buildingcert.gr/inspectors/startValues.view

Η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για χορήγηση προσωρινών αδειών ενεργειακών επιθεωρητών περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

•έλεγχος των φακέλων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Ενεργειακών Επιθεωρητών (ΓΕΠΕΕ) και διατύπωση σχετικής εισήγησης προς την Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

•ειδοποίηση για πληρωμή παραβόλου 150 ευρώ και παραλαβή του σχετικού παραστατικού,

•έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη χορήγηση προσωρινών αδειών ή την απόρριψη αιτήσεων.

Μέχρι στιγμής έχουν εγκριθεί με απόφαση υπουργού 417 αιτήσεις και έχουν απορριφθεί 114.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη (δεν έχει ολοκληρωθεί) και σε τακτά χρονικά διαστήματα θα ενημερώνεται το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα εμπλουτίζεται με νέα ονόματα προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών.

Για την έκβαση της αίτησής σας, δηλαδή εάν εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε (με αιτιολογία), θα ενημερωθείτε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος. Είναι δυνατό, επίσης, να ζητηθούν και συμπληρωματικά στοιχεία.

Σε περίπτωση απόρριψης υπάρχει δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ 177 Α΄).

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε αποκλειστικά:

•στο 210-9797400

•στο eyepen@eka.ypeka.gr

•στο buildingcert.gr@gmail.com (για τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του www.buildingcert.gr - πχ εάν δεν έχετε συγκρατήσει τους κωδικούς πρόσβασης)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Όλα όσα θέλετε να μάθετε...Ο Νόμος 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/2010) http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=yJy1TVyRqoo%3d&tabid=338&language=el-GR «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις» τροποποιήθηκε:

- με το άρθρο 10 του Νόμου 3851/2010 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=pnhppGnURds%3d&tabid=506 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 85/Α/2010).

- με το άρθρο 28 του Νόμου 3889/2010 http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=h1wqDS%2fNDHg%3d&tabid=506&language=el-GR «Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις» ώστε να επεκταθεί και στην περίπτωση κτιρίων κατοικίας που προορίζονται για χρήση που δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες (παραθεριστικές κατοικίες).

Κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν. 3661/2008 εκδόθηκαν οι παρακάτω κανονιστικές ρυθμίσεις που ολοκληρώνουν το νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται για την πλήρη εφαρμογή του νόμου:

Ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ ) http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=aiS4GyKxx04%3d&tabid=525&language=el-GR που εγκρίθηκε με την Δ6/Β/οικ.5825/30-03-2010 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β΄ 407).

Για την υποστήριξη της εφαρμογής του ΚΕΝΑΚ εγκρίθηκαν με την οικ. 17178/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1387/ Β/2.9.2010) οι παρακάτω Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ, οι οποίες διατίθενται από το ΤΕΕ:

α) ΤΟΤΕΕ 20701−1/2010 «Αναλυτικές εθνικές προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης»,

β) ΤΟΤΕΕ 20701−2/2010 «Θερμοφυσικές ιδιότητες δομικών υλικών και έλεγχος της θερμομονωτικής επάρκειας των κτιρίων»,

γ) ΤΟΤΕΕ 20701−3/2010 «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών περιοχών»,

δ) ΤΟΤΕΕ 20701−4/2010 «Οδηγίες και έντυπα ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού».

Επίσης για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ εκδόθηκαν:

α) η Εγκύκλιος «Εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ )» (οικ. 1603/4.10.2010) http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=29ttxP%2b58fw%3d&tabid=508&language=el-GR και

β) η Εγκύκλιος «Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων» (οικ. 2279/22.12.2010) http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=vDjeWbR0%2fgM%3d&tabid=338&language=el-GR

γ) η Εγκύκλιος 2366/05.01.2011 με επιπλέον διευκρινήσεις. http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=kUsANZrpyDE%3d&tabid=338&language=el-GR

Με την 49731/2010 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 498 ΑΑΠ/23.11.2010) τροποποιείται το άρθρο 25 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (ΦΕΚ 380/Δ/1997) ως προς τις απαιτήσεις εκπόνησης μελετών υδραυλικών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και επεκτείνεται για όλα τα κτίρια που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3661/2008.

Για τη διευκόλυνση των μηχανικών παρατίθεται Παράδειγμα Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης και Λίστα Ελέγχου Εφαρμογής Ελάχιστων Απαιτήσεων για τα Πολεοδομικά Γραφεία.

Το Προεδρικό Διάταγμα 100/2010 «Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων, Λεβήτων και Εγκαταστάσεων Θέρμανσης και Εγκαταστάσεων Κλιματισμού» (ΦΕΚ 177/Α/6.10.2010).

Με τις νέες κανονιστικές ρυθμίσεις προβλέπεται η ενσωμάτωση ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού στη μελέτη των κτιρίων, όλων των κατηγοριών και χρήσεων, με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος, μέσω των παρακάτω δράσεων:

Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού

Επίσης με το άρθρο 6 του Νόμου 3818/2010 (ΦΕΚ 17/Α/2010) «Προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λοιπές διατάξεις» συστάθηκε η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ ), η οποία συγκροτήθηκε διοικητικά και οργανωτικά με το Προεδρικό Διάταγμα 72/2010 (ΦΕΚ 132/Α/2010) «Συγκρότηση, διοικητική – οργανωτική δομή και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργεια»ς, η οποία συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου